Sprachauswahl
Language

Major Autumn Auction

Saturday 26. November 2011 at 3 p.m.

283 Lots
 • Lot 101
  Kazak
 • Lot 102
  Ersari Trapping
 • Lot 103
  Ersari Trapping
 • Lot 104
  Bokhara Suzani
 • Lot 105
  Afshar
 • Lot 106
  Shahsavan Mafrash
 • Lot 107
  Tekke Torba
 • Lot 108
  Tekke Main Carpet
 • Lot 109
  Qashqa’i
 • Lot 110
  Khamseh