Sprachauswahl
Language

Major Spring Auction

Saturday 27. June 2020 at 3 p.m.

298 Lots
 • Lot 21
  Fachralo Kazak
 • Lot 22
  Kurdish Rug
 • Lot 23
  Kazak
 • Lot 24
  Karachov Kazak Fragment
 • Lot 25
  Shahsavan Long Rug
 • Lot 26
  Zarand Kilim
 • Lot 27
  Kurdish Bag Face
 • Lot 28
  Bakhtiari Vagireh
 • Lot 29
  Bakhtiari Vagireh
 • Lot 30
  Qashqa’i Kilim